Welcome to the Website of The Nuverus Company | Switch Country | Login to Virtual Office
การเปิดตัวในประเทศไทย

การเริ่มต้นใหม่ และความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัด รอคนไทยอยู่!

NuVerus กำลังก้าวสู่สากล ตอนนี้เรากำลังเปิดตัวในประเทศไทย คนไทยเป็นแบบพลวัต ก้าวหน้า และตื่นเต้นเกี่ยวกับการตลาดเครือข่าย และโอกาสของ NuVerus

ประวัติ NuVerus

NuVerus ได้เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2009 และปีแรกนี้ได้ผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเริ่มติดต่อกับ NuVerus การตอบรับจากประเทศไทยมีความตื่นเต้นและมีโอกาสต่ออนาคตของ NuVerus ในประเทศที่กำลังก้าวหน้านี้ หลังจากที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดของประชากร เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ของการตลาดเครือข่าย ประเทศไทยจึงได้รับเลือกให้เป็นประเทศนานาชาติที่จะขยายตัวต่อไป!